Загальна інформація про діяльність банку - Ват акціонерний банк «Укргазбанк»

^ Загальна інформація про діяльність банку

Найменування банку: Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”; скорочена назва – ВАТ АБ “Укргазбанк”


Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська 1.

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39


Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство


Дата звітності за звітний період: за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року


Валюта звітності: гривня.


Одиниця виміру: тисяча гривень


Банк є правонаступником ЗАТ АБ “Укргазбанк”, який є правонаступником ЗАТ АБ “Інтергазбанк”, який, в свою чергу, є правонаступником акціонерного банку “Хаджибейбанк”, зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням установчих зборів (протокол № 1 від 3 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року.

Банк є правонаступником ВАТ АКБ “Сервіс”, зареєстрованого Національним банком України 23 липня 1993 року за № 186, який провів реорганізацію шляхом приєднання до ВАТ АБ “Укргазбанк” на умовах філії згідно з угодою від 1 грудня 1998 року про умови проведення реорганізації АКБ “Сервіс”.

Банк є правонаступником ВАТ Українського комерційного банку розвитку нафтогазового комплексу “Укрнафтогазбанк”, зареєстрованого Національним банком України 30 жовтня 1991 року за № 26, згідно з угодою від 1 жовтня 1999 року про умови проведення реорганізації АКБ “Укрнафтогазбанк” шляхом приєднання до ВАТ АБ “Укргазбанк” на умовах філії.

Банк є правонаступником АКБ “Народний банк”, відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого Національним банком України 07 жовтня 1991 року за № 15, згідно з угодою від 15 січня 2002 року про умови проведення реорганізації АКБ “Народний банк” шляхом приєднання до ВАТ АБ “Укргазбанк” на умовах філії. Дата фактичного приєднання до ВАТ АБ “Укргазбанк” на умовах філії 01.07.2002р.


Облікова політика банку (принципи оцінки та методи обліку окремих статей звітності).

Бухгалтерський облік у ВАТ АБ “Укргазбанк” здійснюється згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 280 від 17.06.2004 року, методом подвійного запису банківських операцій.

Банк веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті України. Бухгалтерський облік передбачає процес визнання конкретної статті балансу, основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний капітал.

Необхідною умовою для визнання активів і зобов'язань в балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності.

Своєчасна і об'єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов'язань (балансових і позабалансових) та прийняття на підставі такої оціночної інформації адекватних управлінських рішень надають змогу здійснити заходи, спрямовані на поліпшення структури балансу, зменшення низьколіквідних і недоходних (неробочих активів), що, в свою чергу, сприяє зміцненню фінансового стану та стабільності Банку.

Облікова політика Банку в частині методів оцінки активів та зобов’язань, їх переоцінки, створення спеціальних резервів на покриття можливих втрат реалізується установами Банку та їх структурними підрозділами відповідно до чинного законодавства, нормативних документів Національного банку України, МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, внутрішніх правил і положень Банку.

Активи і пасиви Банку обліковуються, пріоритетно, за вартістю їх придбання чи виникнення; активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, підлягають переоцінці при кожній зміні офіційного валютного курсу.

Активи і зобов’язання Банку оцінені так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.

Вартість активів змінюється внаслідок коливання ринкових цін, курсів іноземних валют, фізичного та морального зносу, інших об’єктивних факторів. Банк проводить переоцінку окремих статей активів до їх справедливої (ринкової) вартості у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами.


Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати банк.

Банк проводить наступні банківські операції, передбачені Статутом банку, на підставі банківської ліцензії № 123 від 19 листопада 2001 року, наданої Національним Банком України:

З 03 лютого 2004 р. ВАТ АБ "Укргазбанк", згідно дозволу Національного банку України № 123-2 та додатку до нього, банк має право здійснювати наступні операції:Стратегічна мета банку. Місія ВАТ АБ “Укргазбанк” полягає у сприянні економічному розвитку і добробуту Клієнтів, шляхом надання їм якісних послуг, які відповідають найвищим професійним та етичним стандартам, забезпечення справедливого прибутку акціонерам і справедливого відношення до співробітників Банку.

Стратегія розвитку полягає в підвищенні фінансової стійкості, конкурентоспроможності ВАТ АБ “Укргазбанк” на ринку банківських послуг шляхом розширення спектру банківських операцій, універсалізації банківської структури та розширення географії представництв Банку через мережу його філій та відділень.

Для досягнення стратегічних цілей, перед Банком поставлені задачі:Спеціалізація банку. Банк функціонує як універсальний.

Динамічний розвиток забезпечив входження ВАТ АБ “Укргазбанк” в двадцятку найбільших українських банків та присутність у всіх сегментах ринку банківських послуг, орієнтованих як на роздрібних, так і на корпоративних клієнтів.

^ Клієнт-орієнтований Банк. Клієнтам надаються послуги високої якості. Банк орієнтується на довготривале партнерство. Ключові клієнти у корпоративному сегменті — це малі та середні компанії, яким Банк допомагає розвивати бізнес через індивідуалізацію послуг, інновації та професійні поради. Конкуренті переваги Банку: інтелект, гнучкість рішень, швидкість формальних процедур, професіоналізм та особисте ставлення.

Партнери Банку — це міжнародні, державні, комунальні, фінансові та громадські установи, які забезпечують ресурсну базу Банку та довіряють проведення операцій. В роздрібному бізнесі Банком пропонуються послуги, які допомагатимуть людям при найменших витратах часу контролювати, заощаджувати та інвестувати кошти.

Інвестиційно-привабливий Банк. Надійність інвестицій в капітал Банку, зростання їх вартості та висока ліквідність забезпечують можливість для розширення кола акціонерів та залучення додаткових інвестицій.

^ Партнерський Банк. Конкуренція між банками є ринковим механізмом, який забезпечує зростання якості послуг та підштовхує на пошук нових шляхів підвищення ефективності. Зокрема, через шляхи досвіду та можливостей, набутих Національним банком і готовності до співпраці із іншими банками та фінансовими інститутами.

^ Банк для співробітників. Банк послідовно формує високопрофесійну команду менеджерів і співробітників, яким надає можливості для самореалізації, професійного і кар'єрного росту. Банк підтримує імідж престижної фінансової установи, в якій співробітники відчувають приналежність до професійної еліти банківського бізнесу. Впровадження прогресивних методів оцінки результатів праці спрямовано на забезпечення її справедливої оплати на високому рівні.

^ Банк для суспільства та держави. Банк приймає активну участь у процесах трансформації економіки та суспільства, підтримує громадські ініціативи, спрямовані на формування прагматичного образу мислення, розвиток приватного капіталу, зокрема малого та середнього бізнесу.


Характеристика банківської діяльності

Основними напрямками діяльності у 2005 році була реалізація політики розвитку ВАТ АБ “Укргазбанк” щодо розширення спектру банківських операцій, мережі філій і клієнтської бази.

Банк продовжує активно впроваджувати передові банківські технології і удосконалювати систему управління. Сьогодні, підтримуючи інтеграційне спрямування української держави, ВАТ АБ “Укргазбанк” активно працює над просуванням своїх послуг на міжнародний банківський ринок. Коло клієнтів постійно розширюється, що свідчить про правильність обраної стратегії та про зростання довіри до Банку. Обравши тактику нового підходу до якості роботи, стабільності і надійності, компетентності й індивідуальної роботи з кожним клієнтом, Банк значно зміцнив свій авторитет на українському фінансовому ринку.

Сповідаючи принцип індивідуальності у підходах і гнучкості рішень, ВАТ АБ “Укргазбанк” постійно впроваджує в роботу новітні технологічні "ноу-хау" і розробляє оригінальні схеми й умови обслуговування корпоративних клієнтів.

У 2005 році Банк з успіхом впровадив у практику такі проекти як “Мобільний банкінг”, картки з паливним додатком “PetrolPlus”, систему ідентифікації клієнтів “МАСТ-ІПРА “Депозитарій”. Подібний підхід дозволив Банку у 2005 році максимально задовольнити зростаючі потреби клієнтів. “Укргазбанк” є єдиним в Україні Банком, що обслуговує чіпові картки обох платіжних систем VISA і MasterCard.

Спираючись на успіхи свого розвитку, Банк продовжує активно нарощувати масштаби діяльності як шляхом збільшення обсягів і переліку банківських послуг, так і шляхом територіальної експансії. У 2005 році Банком відкриті ще 27 установ.

Сьогодні "Укргазбанк" це:Результати від банківських та інших операцій. У 2005 році чистий прибуток ВАТ АБ “Укргазбанк” склав 16 682 тис. грн., (у 2004 році – 12 158 тис. грн.)

Структура доходів банку у 2005 році наведена у таблиці 1.


Таблиця 1

2273696471315075.html
2273853560801329.html
2273924670031969.html
2274072356918799.html
2274151329052809.html