ІІІ. Спеціальна частина - Програма курсу для студентів юридичного факультету Львів 2010

^ ІІІ. Спеціальна частина
Тема 32. Правове регулювання земельних відносин у зарубіжних країнах

Загальна характеристика правового регулювання земельних відносин у зарубіжних країнах.

Право власності на землю у зарубіжних країнах.

Правові питання оренди земель у зарубіжних країнах.

Загальна характеристика зарубіжного законодавства про земельну реформу.

Правові питання розвитку земельного ринку в умовах проведення земельної реформи.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


І. ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ.

Аграрне право України: Підручник / [Багай Н. О., Бондар Л. О., Гуревський В. К. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного. – К.: Істина, 2005. – 448 с.

Аграрне право України: підручник / [Єрмоленко В. М., Гафурова О. В., Гребенюк М. В. і ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

Екологічне право. Особлива частина: Підручник для студ. юридич. вузів і факультетів. Повний академічний курс / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Бобкова А. Г. і ін.]; за ред. В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

Ерофеев Б. В. Земельное право России: учебник / Борис Владимирович Ерофеев. – [9-е изд., перераб.]. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 655 с.

Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид. н., проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

Земельное право: учебник / [Быстров Г. Е., Бабанов А. В., Гусев Р. К. и др.]; под ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 720 с.

Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]. за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Косенко В. М. Та ін]; за ред. С. Я. Фурси. – [3-є вид.]. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 823 с.

Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посібник / [Єрмоленко В. М., Гафурова О. В., Гласова О. В. та ін.]; за ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 282 с.

Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

Сыродоев Н. А. Земельное право. Курс лекций: учеб. пособие. / Николай Алексеевич Сыродоев. – М.: Проспект, 2009. – 368 с.

Шеремет А. П. Земельне право України: Навчальний посібник / Шеремет А. П. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с.

ІІ. СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА.

Адиханов Ф. Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли / Ф. Х. Адиханов // Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 32-39.

Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР / Георгий Александрович Аксененок. – М.: Госюриздат., 1958. – 424 с.

Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / [Даниленко А. С., Білик Ю. Д., Гарбуз М. Ю. та ін.]; за ред. Ю. Д. Білика. – К.: Урожай, 2004. – 96 с.

Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация / С. Алексеева // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 30-33.

Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

Андрейцев В. І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України / В. І. Андрейцев // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 2. – С. 3-19.

Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 1999. – 320 с.

Андрейцев В. І. Суверенній Україні – нову „Земельну Конституцію” (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) / В. І. Андрейцев // Право України. – 1999. – № 9. – С. 58-65.

Бабміндра Д. І. Проблеми ринку земель в Україні та шляхи їх розв’язання / Д. І. Бабміндра, Т. І. Єлефтеріаді // Землеустрій і кадастр. – 2003. – № 2. – С. 49-55.

Бакай О. А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову / О. А. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 105-106.

Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватними власниками та користувачами / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України. – 2007. – № 4. – С. 111-114.

Бахуринська М. Особливості суб’єктного складу земельних концесійних правовідносин / Марія Бахуринська // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 49-54.

Бахуринська М. Шляхи вдосконалення правового регулювання концесії: земельно-правовий аспект / Марія Бахуринська // Юридична Україна. – 2009. – № 7. – С. 76-81.

Бердніков Є. Трансформація інституту постійного землекористування з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердніков, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 60-66.

Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність / А. Берлач // Право України. – 1999. – № 2. – С. 15-18.

Берлач А. І. Правове забезпечення земельної та аграрної реформи в Україні / А. І. Берлач // Право України. – 1998. – № 11. – С. 125-128.

Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) / І. Блага // Право України. – 2000. – № 1. – С. 121-124.

Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми / О. Бондар // Право України. – 2000. – № 6. – С. 53-55.

Бондар В. Особливості правового режиму земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів / В. Бондар // Право України. – 2008. – № 1. – С. 46-51.

Браніцький О. Державний акт на право приватної власності на землю як правопосвідчувальний документ: проблеми правозастосування / Олександр Браніцький, Андрій Тригуб // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 90-94.

Будзілович І. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) / І. Будзілович, А. Юрченко // Право України. – 1994. – № 10. – С. 63-67.

Будзілович І. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні / І. Будзілович, А. Юрченко // Право України. – 1998. – № 7. – С. 24-29.

Бусуйок Д. Межі здійснення інвесторами прав на землі сільськогосподарського призначення / Діана Бусуйок // Право України. – 2007. – № 7. – С. 53- 56.

Бусуйок Д. В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія / Бусуйок Д. В. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 144 с.

Бусуйок Д. Поняття державного управління земельним фондом в Україні / Діана Бусуйок // Право України. – 2008. – № 10. – С. 120-125.

Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять „емфітевзис” та „суперфіцій” у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку / Д. Бусуйок // Право України. – 2006. – № 8. – С. 102-104.

Бусуйок Д. Способи встановлення обмежень прав на землю за законодавством України: теоретичний аспект / Діана Бусуйок // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 60-63.

Бусуйок Д. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки земельних ділянок / Діана Бусуйок // Право України. – 2010. – № 3. – С. 166-173.

Быстров Г. Е. Земельная и аграрная реформа в зарубежных странах: правовая теория и практика / Быстров Г. Е. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 196 с.

Ващишин М. Я. Земельні права осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство / М. Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск 35. – С. 367-370.

Ващишин М. Я. Земельні правовідносини в селянських (фермерських) господарствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне права; екологічне право; природноресурсове право” / М. Я. Ващишин. – Львів, 2000. – 18 с.

Ващишин М. Я. Порядок надання земельних ділянок для створення і ведення селянського (фермерського) господарства / М. Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – С. 431-435.

Ващишин М. Я. Правова охорона земель у селянських (фермерських) господарствах / М. Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. – Серія географічна. – 1999. – Випуск 25. – С. 93-95.

Ващишин М. Я. Проблеми правового регулювання відносин земельної власності / М. Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Випуск 34. – С. 149-152.

Ващишин М. Я. Розвиток фермерського законодавства України / М. Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 46. – С. 152-158.

Ващишин М. Я. Форми землевикористання у СФГ за новим Земельним кодексом України / М. Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С. 383-386.

Вербицька Н. Обмеження прав використання землі: можливість чи зобов’язання / Наталія Вербицька // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 156-159.

Вербицька Н. Правова необхідність існування земельних зон із спеціальним режимом використання / Наталія Вербицька // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 64-66.

Вівчаренко О. А. Гарантії права власності на землю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. А. Вівчаренко. – К., 2005. – 20 с.

Вівчаренко О. Окремі аспекти правової охорони земель в Україні / Олег Вівчаренко // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 94-102.

Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) / Олег Антонович Вівчаренко. – Івано-Франківськ: ЗАТ „Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

Вівчаренко О. А. Правова охорона земель в Україні: монографія / Олег Антонович Вівчаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.

Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / Олег Вівчаренко // Право України. – 2003. – №12. – С. 88-93.

Вовк О. Право громадян на землю в сільській місцевості (проблемні питання) / О. Вовк // Право України. – 1997. – № 6. – С. 46-48.

Вовк О. М. Право громадян на землю в сільській місцевості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. М. Вовк. – Харків, 1997. – 15 с.

Все о земельных отношениях: учеб.-практич. пособие / [Боголюбов С. А., Галиновская Е. А., Минина Е. Л., Устюкова В. В.]. – М.: Проспект, 2010. – 656 с.

Гавриш Н. Ґрунти як об’єкт правової охорони / Н. Гавриш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск 35. – С. 346-349.

Гавриш Н. С. Правова охорона ґрунтів в Україні: Монографія / Гавриш Н. С. – Одеса, 2008. – 228 с.

Гальчинська Н. Правовий режим земель індустріальних парків в Україні / Н. Гальчинська // Право України. – 2010. – № 1. – С. 212-217.

Гапотченко Т. М. Правові питання поняття і складу земель транспорту / Т. М. Гапотченко // Проблеми законності. – 2004. – Випуск 70. – С. 141-148.

Гапотченко Т. Правові форми забезпечення раціонального використання й охорони земель транспорту / Т. Гапотченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 60-63.

Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю / О. Гафурова // Право України. – 2003. – № 1. – С. 68-72.

Гетьман А. Методологічні аспекти розвитку науки про земельне право / А. Гетьман // Право України. – 2009. – № 9. – С. 15-18.

Глотова О. В. Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. В. Глотова. – К., 2003. – 20 с.

Голованюк А. Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / А. Й. Голованю. – К., 2008. – 19 с.

Головач І. Право власності на землю: європейський та американський досвід / І. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 5. – С. 28-29.

Городецька І. Напрями вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель / Ірина Городецька // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 215-218.

Грабовець Н. Історичний розвиток обліку земель в Україні / Наталія Грабовець // Юридична Україна. – 2010. – № 4. – С. 96-102.

Грабовець Н. Поняття державного земельного кадастру / Наталія Грабовець // Юридична Україна. – 2008. – № 10. – С. 69-71.

Гребенюк М. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення: проблеми, перспективи, зарубіжний досвід / М. Гребенюк // Право України. – 2007. – № 9. – С. 41-45.

Гринько С. Правові аспекти відмежування реєстрації прав на земельні ділянки та реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні / С. Гринько // Право України. – 2009. – № 3. – С. 132-135.

Гринько С. В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія / Гринько С. В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 172 с.

Грозовський І. Право власності на землю в Запорізькій Січі / І. Грозовський // Право України. – 1997. – № 8. – С. 62-66.

Гуз І. Проблеми оподаткування земельним податком / І. Гуз // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 52-62.

Гуревський В. К. Право власника на забудову земельної ділянки / В. К. Гуревський // Земельне право. Теорія і практика. – 2007. – № 1. – С. 19-24.

Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення / Гуревський В. К. – Одеса: Астро Принт, 2000. – 136 с.

Данилова Т. Правове регулювання земель залізничного транспорту / Т. Данилова // Право України. – 2009. – № 9. – С. 54-58.

Дегтев А. Земля – объект земельных и гражданских правоотношений / А. Дегтев // Право и экономика. – 2005. – № 8. – С. 54-61.

Дмитренко И. А. Правовая охрана земель в Украине: Монография / Дмитренко И. А. – К.: УАВС, 1994. – 170 с.

Дмух М. Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації / М. Дмух // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 394-398.

Дмух М. Способи набуття громадянами права власності на землю: поняття і класифікація / М. Дмух // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С. 373-377.

Довгай Л. Поняття та юридична природа застосування норм земельного права / Людмила Довгай // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 72-76.

Єлісєєва О. В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. В. Єлісєєва. – К., 2006. – 21с.

Єрмоленко В. Земельні ресурси в майновому обороті / В. Єрмоленко // Право України. – 2004. – № 6. – С. 43-46.

Жариков Ю. Г. Разграничение сферы действия земельного и гражданского законодательства при регулировании земельных отношений / Ю. Г. Жариков // Государство и право. – 1996. – № 2. – С. 44-54.

Жиравецький Т. М. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення / Т. М. Жиравецький // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – С. 423-427.

Жиравецький Т М. Пріоритетний характер правового режиму земель сільськогосподарського призначення / Т. М. Жиравецький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск 35. – С. 361-364.

Заєць О. І. Правові аспекти земельної реформи в Україні / Олена Іванівна Заєць. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – 185 с.

Заставська Л. П. Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; агране право; екологічне право; природноресурсове право” / Л. П. Заставська. – К., 2003. – 19 с.

Земельні ресурси України / За ред. В. В. Медведєва, Т. М. Лактіонової. – К.: Аграрна наука, 1998. – 148 с.

Земельное законодательство зарубежных стран / [Фомина Л. П., Кушлев С., Лялев Т и др.]; под ред. Г. А. Аксененок, Н. И. Краснов, Л. П. Фомина. – М.: Наука, 1982. – 408 с.

Ибрагимов К. Х. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны / К. Х. Ибрагимов, А. К. Ибрагимов // Право и политика. – 2004. – № 4. – С. 82-85.

Иконицкая И. А. Земельное право Российской Федерации: Учебник / Ирина Александрова Иконицкая. – М.: Юристь, 2002. – 286 с.

Иконицкая И. А. Земельное право Российской Федерации: Теория и тенденции развития / Ирина Александрова Иконицкая. – М.: Институт государства и права РАН, 1999. – 126 с.

Иконицкая И. А. Разрешение земельных споров / Ирина Александрова Иконицкая. – М.: Юрид. лит., 1973. – 103 с.

Іванова Є. О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах / Є. О. Іванова // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 4. – С. 18-27.

Ільків Н. В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів / Н. В. Ільків, О. В. Ільницький // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 8. – С. 10-17.

Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти: монографія / Наталія Володимирівна Ільків. – Л.: Льв ДУВС, 2008. – 295 с.

Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти / Н. Ільницька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – С. 419-422.

Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа / Н. Ільницька // Право України. – 2000. – № 8. – С. 60-64.

Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / Н. Ільницька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск 35. – С. 350-355.

Ільницька Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / Н. В. Ільницька. – К., 2001. – 21 с.

Кальніченко А. Постійне користування земельними ділянками: законодавчі зміни / А. Кальніченко // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 3. – С. 55-61.

Каракаш І. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект / І. Каракаш, А. Арнаут // Право України. – 2005. – № 11. – С. 141-144.

Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

Коваленко Т. О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України / Т. О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 57. – С. 68-70.

Коваленко Т. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Т. Коваленко // Право України. – 2006. – № 12. – С. 83-86.

Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин / Тетяна Коваленко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 135- 142.

Ковальський Д. В. Земельно-процесуальні відносини: монографія / Дмитро Вікторович Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 176 с.

Ковальчук Т. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій / Т. Ковальчук, О. Заєць // Право України. – 1999. – № 8. – С. 28-31.

Когут Н. Правове забезпечення приватизації земель лісогосподарського призначення та водного фонду України / Наталія Когут // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 64-70.

Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову / К. Колесніченко // Право України. – 2001. – № 4. – С. 36-39.

Конишева О.Державний земельний кадастр – основна передумова охорони земель / Олена Конишева // Юридична Україна. – № 11. – С. 84-86.

Конишева О. Еколого-правова природа понять „обмеження” та „обтяження” / Олена Конишева // Юридична Україна. – 2008. – № 10. – С. 72-74.

Костяшкін І. О. До питання трансформації колективної власності на землю в Україні / І. О. Костяшкін // Земельне право. Теорія і практика. – 2007. – № 3. – С. 20-26.

Костяшкін І. О. Право загального землекористування громадян: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / І. О. Костяшкін. – К., 2005. – 20 с.

Крамаренко О. Види земель для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах / Олег Крамаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 67-70.

Краснов Н. И. О соотношении земельного и гражданского права при переходе к рыночной экономике / Н. И. Краснов // Государство и право. – 1994. – № 7. – С. 53-60.

Крассов О. И. Право частной собственности на землю в США / О. И. Крассов // Государство и право. – 1993. – № 2. – С. 97-105.

Кривок В. М. Практика розгляду земельних спорів судами та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів: проблеми і шляхи їх вирішення / В. М. Кривок // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 5. – С. 59-64.

Кудінов В. Правове регулювання земельної реформи в Україні: окремі аспекти / Володимир Кудінов // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 211-214.

Кудрявцев А. Деякі питання здійснення державного контролю у сфері управління використанням та охорони земельних ресурсів України / Андрій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2006. – № 4. – С. 60-64.

Кудрявцев А. Компетенція органів державного управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів / Андрій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2005. – № 12. – С. 37-42.

Кузнєцова Н. Проблеми співвідношення земельного та цивільного законодавства при вирішенні господарських спорів з питань земельних відносин / Н. Кузнєцова // Право України. – 2009. – № 9. – С. 19-21.

Кулинич П. Ф. Державна реєстрація прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 9. – С. 30-39.

Кулинич П. Ф. Закон України „Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”: Науково-практичний коментар / Кулинич П. Ф. – К., 2004. – 38 с.

Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об’єкти правового обігу / Павло Кулинич // Право України. – 2010. – № 5. – С. 115-122.

Кулинич П. Консолідація сільськогосподарських земель в Україні (правові проблеми) / Павло Кулинич // Право України. – 2007. – № 5. – С. 45-50.

Кулинич П. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту / Павло Кулинич // Право України. – 2009. – № 9. – С. 22-29.

Кулинич П. Ф. Правовий режим земель водного фонду / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2008. – № 5-6. – С. 18-30.

Кулинич П. Ф. Правовий режим земель рекреаційного призначення / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2008. – № 5-6. – С. 31-40.

Кулинич П. Правовий режим полезахисних лісосмуг та проблеми його вдосконалення / П. Кулинич // Право України. – 2007. – № 11. – С. 62-68.

Кулинич П. Ф. Правові засади оренди землі в Україні / П. Ф. Кулинич // Юридичний вісник. – № 36 (272). – 2000. – 7-13 вересня. – С. 49-55.

Кулинич П. Предмет земельного права України / Павло Кулинич // Право України. – 2008. – № 9. – С. 81- 87.

Кулинич П. Ф. Принцип пріоритету сільськогосподарського використання земель в земельному праві України / П. Ф. Кулинич // Право України. – 2004. – № 8. – С. 45-49.

Кулинич П. Ринок земель як об’єкт правового регулювання / П. Кулинич // Право України. – 2005. – № 11. – С. 39-44.

Лебідь В. І. Земельно-правові аспекти реалізації права на ведення особистого підсобного господарства / В. І. Лебідь // Право України. – 2001. – № 11. – С. 86-88.

Лебідь В. І. Правове становище особистих селянських господарств в Україні: атореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / В. І. Лебідь. – К., 2002. – 21 с.

Лейба Л. В. Деякі питання судового захисту земельних прав / Л. В. Лейба // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 4. – С. 11-17.

Лейба Л. В. Земельні спори та порядок їх вирішення / Людмила Василівна Лейба; за ред. проф. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2007. – 160 с.

Лисенко Я. Поняття та особливості земельних юрисдикційних правовідносин / Ярослава Лисенко // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 80-86.

Лісова Т. В. Правове регулювання землеустрою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Т. В. Лісова. – Х., 2005. – 20 с.

Лісова Т. Сучасні проблеми управління в галузі використання й охорони земель / Тетяна Лісова // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 93-97.

Логуш Л. В. Фермерство у США: правові аспекти (досвід для України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Л. В. Логуш. – Львів, 1997. – 24 с.

Лугина О. Право власності на рослинність на земельних ділянках, межі яких не визначені в натурі (на місцевості) / О. Лугина // Право України. – 2008. – № 6. – С. 91-93.

Луняченко А. В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / А. В. Луняченко. – К., 2002. – 16 с.

Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. – 2004. – № 1. – С. 73-77.

Малий В. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. – 2005. – № 12. – С. 40-44.

Мартин А. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення: наслідки та перспективи / А. Мартин, С. Горбатович // Землевпорядний вісник. – 2006. – № 2. – С. 58-61.

Мартин А. Г. Правове регулювання ринку земель в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання / А. Г. Мартин // Землеустрій і кадастр. – 2008. – № 4. – С. 42-49.

Марусенко Р. І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Р. І. Марусенко. – К., 2005. – 19 с.

Марусенко Р. Урядовий проект Закону України „Про ринок земель”:за чи проти? / Роман Марусенко, Анатолій Мірошниченко // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 79-84.

Мироненко І. Поняття та зміст відносин добросусідства / Ігор Мироненко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 95-97.

Миронов В. Економіко-правова та екологічна охорона земель / В. Миронов // Право України. – 2003. – № 8. – С. 59-61.

Мілімко Л. Особливості земельних відносин за Земельним кодексом України / Л. Мілімко // Право України. – 2007. – № 2. – С. 60-62.

Мірошниченко А. Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки / Анатолій Мірошниченко, Павло Пушкар // Право України. – 2009. – № 9. – С. 123-132.

Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – К.: Алеута; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 270 с.

Мірошниченко А. Колізії між приписами земельного та цивільного законодавства: перспективи усунення та рекомендації щодо вирішення / Анатолій Мірошниченко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 126-131.

Мірошниченко А. М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин: атореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / А. М. Мірошниченко. – К., 2004. – 19 с.

Мірошниченко А. Правові аспекти земельних реформ у країнах Азії та Африки / Анатолій Мірошниченко, Павло Пушкар // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 69-72.

Мірошниченко А. М. Право власності на землю / А. М. Мірошниченко // Земельне право України. Теорія і практика. – 2007. – № 4-5. – С. 3-46.

Мірошниченко А. М. Проблемні правові питання поділу земель на категорії / А. М. Мірошниченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 12 (50). – С. 42-51.

Мисник Н. Н. Еще раз о соотношении гражданского и земельного законодательства при регулировании земельных отношений / Н. Н. Мисник // Государство и право. – 2006. – № 9. – С. 18-25.

Моторіна Т. Проблеми організації управління і контролю в галузі земельних відносин / Т. Моторіна // Юридична Україна. – 2004. – № 9. – С. 69-76.

Настечко К. Особливості оформлення прав на земельні ділянки залежно від їх цільового призначення / Катерина Настечко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 165-168.

Настіна О. Щодо питання законодавчого закріплення підстав припинення права державної власності на землю в Україні / Ольга Настіна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 104-107.

Науково-практичний коментар до Закону України „Про особисте селянське господарство” / Носік В. В., Коваленко Т. О., Лебідь В. І., Марченко С. І. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.

Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в Україні / Г. Нікітюк // Право України. – 1999. – № 6. – С. 58-60.

Німко О. Механізм правового регулювання організації та проведення земельних аукціонів в Україні / Ольга Німко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 130-132.

Носік В. В. Виникнення прав на землю: теоретичні і практичні аспекти / В. В. Носік // Право України. – 2004. – № 9. – С. 81-85.

Носік В. В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов’язок? / В. В. Носік // Право України. – 2004. – № 5. – С. 127-131.

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: Монографія / Володимир Васильович Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

Носік В. В. Правові питання державної землевпорядної експертизи / В. В. Носік // Право України. – 2003. – № 1. – С. 63-67.

Носік В. Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника на землю від імені Українського народу / В. Носік // Право України. – 2009. – № 9. – С. 30-33.

Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи / В. Носік // Право України. – 2006. – № 11. – С. 94-98.

Носік В. В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В. В. Носік, Т. О. Коваленко // Право України. – 2000. – № 3. – С. 48-53.

Оверковська Т. К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Т. К. Оверковська. – К., 2008. – 20 с.

Осетинський А. Юрисдикція судів з розгляду земельних спорів: розмежування чи конкуренція? / А. Осетинський // Право України. – 2009. – № 9. – С. 45-48.

Пащенко О. М. Розвиток і кодифікація земельного законодавства України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. М. Пащенко. – К., 2001. – 20 с.

Пейчев К. П. Правове регулювання відчуження земельних ділянок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / К. П. Пейчев. – Х., 2004. – 20 с.

Пейчев К. Правове регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки / К. Пейчев // Право України. – 2003. – № 8. – С. 58-60.

Пейчев К. П. Поняття земельної ділянки як специфічного об’єкта відчуження / К. П. Пейчев // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 41-43.

Пейчев К. П. Обмеження права власності на земельні ділянки: окремі питання / К. П. Пейчев // Право України. – 2002. – № 8. – С. 47-50.

Петлюк Ю. Нормативно-правове забезпечення управління в галузі використання та охорони земель оздоровчого призначення / Юрій Петлюк // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 84-88.

Петлюк Ю. Правова охорона як основний змістоутворюючий елемент правового режиму земель оздоровчого призначення / Юрій Петлюк // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 86-90.

Петлюк Ю. С. Правовий режим земель оздоровчого призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук: спец. 12.00.06 / Ю. С. Петлюк. – К., 2009. – 16 с.

Петлюк Ю. Правовий режим земель як об’єкт наукових досліджень / Юрій Петлюк // Юридична Україна. – 2010. – № 4. – С. 111-114.

Погрібний О. Щодо місця інституту земельних спорів у системі земельного права / О. Погрібний // Право України. – 2009. – № 9. – С. 11- 14.

Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах / О. Подцерковний // Право України. – 2009. – № 9. – С. 34-39.

Право собственности на землю в России и ЕС: правовые проблемы: сборник статей / [Беляева З. С., Землякова Г. Л., Иконицкая И. А. и др.]; отв. ред. И. А. Иконицкая. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 288 с.

Правовой режим земель в СССР / [Фомина Л. П., Клюкин Б. Д., Краснов Н. И. и др.]; отв. ред. Г. А. Аксененок и др. – М.: Наука, 1984. – 326 с.

Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / [Семчик В. І., Проценко Т. П., Кулинич П. Ф., Поліводський О. А., Сонюк В. А.]. – К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с.

Санніков Д. Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян / Д. Санніков // Право України. – 2009. – № 7. – С. 162-166.

Світличний О. Правові аспекти застосування терміна „самовільне зайняття земельної ділянки” / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 100-103.

Семчик В. До питання про механізм реалізації права на землю громадянами та юридичними особами / В. Семчик // Право України. – 2009. – № 9. – С. 6-10.

Сидор В. Д. Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / В. Д. Сидор. – К., 2005. – 20 с.

Сидор В. Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні / Вікторія Дмитрівна Сидор. – Одеса, 2005. – 220 с.

Сидор В. Співвідношення правового режиму земельної ділянки та розташованого на ній нерухомого майна / Вікторія Сидор // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 54-56.

Скляр М. Про поняття „правовий режим земель рекреаційного призначення” / Марина Скляр // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 71-75.

Снідевич О. Окремі питання класифікації цивільних позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин / О. Снідевич // Право України. – 2006. – № 2. – С. 98-101.

Спіцина Л. Встановлення земельного сервітуту за домовленістю сторін та за рішенням суду / Л. Спіцина // Землевпорядний вісник. – 2007. – № 3. – С. 27-32.

Спіцина Л. Особливості відчуження земельних ділянок, на яких розташовані будови, споруди, житлові будинки / Л. Спіцина // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 3. – С. 46-55.

Стасюк Р. Відповідальність за земельні правопорушення / Р. Стасюк // Юридична Україна. – 2003. – № 4. – С. 61-64.

Стахурський М. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарським судам України / М. Стахурський // Право України. – 2009. – № 9. – С. 62-67.

Сыродоев Н. А. Земля как объект гражданского оборота / Н. А. Сыродоев // Государство и право. – 2003. – № 8. – С. 27-34.

Сыродоев Н. А. О соотношении земельного и гражданского законодательства / Н. А. Сыродоев // Государство и право. – 2001. – № 4. – С. 28-35.

Титова Н. І. Земельний кодекс України міг би бути кращим / Н. І. Титова // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 388-393.

Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення – особливий об’єкт правової регламентації / Н. І. Титова // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 1999. – Випуск 34. – С. 135-140.

Титова Н. Землі як об’єкт правового регулювання / Н. Титова // Право України. – 1998. – № 4. – С. 10-15.

Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти / Н. Титова // Право України. – 2002. – № 4. – С. 70-76.

Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми / Н. Титова // Право України. – 2004. – № 3. – С. 71-78.

Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / Третяк А. М. – К., 1998. – 224 с.

Трифонов А. С. Правовой режим земель промышленности / Александр Сергеевич Трифонов. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 168 с.

Труш І. Порядок надання дозволу про передачу в оренду земельної ділянки для встановлення малих архітектурних форм потребує удосконалення / І. Труш // Право України. – 2007. – № 2. – С. 89-92.

Уркевич В. Заборона відчуження земель сільськогосподарського призначення: новели правового регулювання / В. Уркевич, О. Браніцький // Право України. – 2007. – № 6. – С. 46-49.

Федорович В. І. Земля як об’єкт земельних відносин / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 43. – С. 249-254.

Федорович В. І. Права на землю невласників земельних ділянок / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С. 378- 382.

Федорович В. І. Право земельного сервітуту за законодавством України / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 40. – С. 318-324.

Федорович В. І. Принципи земельного права України / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – С. 417-422.

Федорович В. І. Про деякі аспекти співвідношення земельного та цивільного законодавства / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2004. – Випуск 39. – С. 378-384.

Федорович В. І. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск 35. – С. 356-360.

Федорченко М. С. Набувальна давність у земельному праві України: науково-практичний коментар / Федорченко М. С. – К.: ІРЦ „Реформування земельних відносин в Україні”, 2007. – 64 с.

Філюк П. Окремі питання вирішення земельних спорів як наслідок реформування судово-правової системи України / Петро Філюк // Юридична Україна. – 2009. – № 3. – С. 83-86.

Хом’яченко С. І. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / С. І. Хом’яченко. – К., 2004. – 19 с.

Черноморец А. Е. Правовой режим земельной доли / А. Е. Черноморец // Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 38-46.

Швець В. Верховна Рада України як суб’єкт земельних правовідносин / Віктор Швець // Право України. – 2008. – № 10. – С. 114-119.

Швець В. Органи державної влади як суб’єкти земельних відносин у договорах купівлі продажу земельних ділянок державної власності / Віктор Швець // Юридична Україна. – 2008. – № 10. – С. 75-82.

Шведова Ю. В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Ю. В. Шевцова. – К., 2008. – 18 с.

Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / Шульга М. В. – Харьков: Фирма «Консум», 1998. – 224 с.

Шульга М. В. Правовое обеспечение отношений аренды земли / М. В. Шульга // Предпринимательство, хозяйство, право. – 1997. – № 4. – С. 25-29.

Яніцький В. Земельна правоздатність громадян / В. Яніцький // Право України. – 2006. – № 11. – С. 98-101.

Яніцький В. Набуття права приватної власності на землю: окремі процесуальні аспекти / В. Яніцький // Право України. – 2007. – № 3. – С. 42-47.

Янчук В. В. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення / Янчук В. В. – К., 1987. – 80 с.

Яценко Д. Адаптація українського законодавства до сучасних правовідносин у сфері надання чужої земельної ділянки для забудови / Д. Яценко // Право України. – 2007. – № 3. – С. 93-96.


2288515229063280.html
2288620453836894.html
2288809131760947.html
2288870467693072.html
2288942614124931.html