ТРУДОВИЙ ДОГОВІР - Дубровицьке районне управління юстиції


^ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

ПРО РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ


м. ____________ "___" ____________ 200_ р.


______________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Роботодавець") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Працівник"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Трудовий договір про роботу за сумісництвом (надалі іменується "Договір") про таке.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Працівник зобов'язується виконувати наступну роботу ____________________________ з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи і які передбачені чинним в Україні трудовим законодавством, колективним договором, укладеним на підприємстві Роботодавця, та цим Договором.

1.2. Працівник зобов'язується особисто виконувати роботу і не має права передоручати її виконання іншій особі.

1.3. Робота виконується Працівником за сумісництвом, поряд із _________________.

1.4. Місцем роботи Працівника є ____________________________________________

______________________________________________________________________________.

(найменування підприємства, місце знаходження)

1.5. Робоче місце Працівника ______________________________________________.

1.6. Дата початку роботи __________________________________________________.

1.7. Умови про строк випробування _________________________________________.


^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Роботодавець зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечити охорону праці Працівника.

2.1.2. Виплачувати заробітну плату Працівникові.

2.1.3. _____________________________________________________ (інші обов'язки).

2.2. Працівник зобов'язаний:

2.2.1. Сумлінно виконувати роботу.

2.2.2. Дотримуватись вимог щодо охорони праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця.

2.2.3. _____________________________________________________ (інші обов'язки).

2.3. Роботодавець має право:

2.3.1. Вимагати від Працівника виконання трудових обов'язків і дбайливого відношення до майна Роботодавця, що надано Працівникові для забезпечення виконання ним роботи.

2.3.2. Притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому чинним в Україні трудовим законодавством.

2.4. Працівник має право на:

2.4.1. Своєчасну й у повному обсязі виплату заробітної плати.

2.4.2. Відпочинок.

2.4.3. Захист своїх трудових прав.

2.4.4. ___________________________________________________________________.


^ 3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. За виконання роботи Працівникові встановлюється заробітна плата _____________________________.

3.2. Заробітна плата виплачується ____________________________ в строк ___________ з періодичністю ______________.


^ 4. УМОВИ ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКА

4.1. Працівникові встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю _______________________________.

4.2. Відпустка надається Працівникові одночасно з відпусткою за місцем основної роботи.

4.3. Працівникові встановлюються вихідні дні ________________________.


^ 5. СТРОК І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір є безстроковим і укладений на невизначений строк.

5.2. Цей Договір припиняється в порядку та на умовах, визначених чинним в Україні трудовим законодавством.


^ 6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. У випадку якщо Сторонами по спірному питанню не буде досягнута згода, спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством для розгляду трудових спорів.

6.2. Питання, не врегульовані цим Договором, регламентуються відповідно до чинного в Україні трудового законодавства.

6.3. Цей Договір складений у 2-х примірниках - по одному для кожної зі Сторін.


^ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

РОБОТОДАВЕЦЬ
ПРАЦІВНИК

Реквізити установи
прізвище, ім’я, по батькові;

серія і номер паспорта, ким і коли виданий;

адреса місця проживання;

ідентифікаційний номер фізичної особи;

(підпис)
підпис

М.П.
Трудовий договір про суміщення професій і посад.

Від сумісництва потрібно відрізняти суміщення професій і посад, під яким розуміють форму організації праці, при якій працівник, за його згодою, протягом робочого дня або робочої зміни поряд зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, виконує додаткову роботу за іншою професією або на іншій посаді на тому ж підприємстві, в установі, організації, за що отримує відповідну оплату. До суміщення прирівнюється виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (відпустка, тимчасова непрацездатність, службове відрядження) без звільнення від своєї основної роботи.

Суміщення відрізняється від сумісництва тим, що робота, яка суміщається, виконується в межах одного трудового договору, в межах робочого часу, відведеного для цього, і на тому самому підприємстві, в установі, організації. Є відмінності і в оплаті. Згідно з ч.2 ст.105 КЗпП, розмір доплат за поєднання професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі.


Трудовий договір про надомну роботу.

Надомником вважається особа, що уклала трудовий договір із власником про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що виділяються власником або за рахунок коштів власника. На надомників поширюється трудове законодавство з урахуванням особливостей, встановлених Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС №275/17-99 від 29 вересня 1981 р. Праця надомників регулюється також колективним і трудовим договорами. Переважне право на укладення трудового договору про роботу вдома надається: жінкам, що мають дітей у віці до 15 років; інвалідам і пенсіонерам (незалежно від виду призначеної пенсії); особам, що досягли пенсійного віку, але не одержують пенсію; особам зі зниженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендована праця в надомних роботах; особам, що здійснюють догляд за інвалідом або членом сім’ї, що тривало хворіє і за станом здоров’я потребує догляду; особам, зайнятим на роботах із сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також учням в очних навчальних закладах;, особам, які з об’єктивних причин не можуть бути зайняті безпосередньо на виробництві в даній місцевості (наприклад у районах і місцевостях, що мають вільні трудові ресурси),

Трудовий договір про роботу вдома укладається, як правило, у письмовій формі. У трудовому договорі з надомником повинні бути якомога повніше викладені як основні, так і додаткові умови, що визначають взаємні зобов’язання сторін. Прийом на роботу надомника оформляється наказом (розпорядженням) власника чи уповноваженого ним органу. На надомників, що раніше не працювали в суспільному виробництві, після здачі ними першого виконаного завдання заводяться трудові книжки. У такому ж порядку вносяться записи в трудові книжки тих надомників, які їх уже мають. Оплата праці надомників провадиться за відрядними розцінками за фактично виконану працю або вироблену продукцію, яка відповідає встановленим вимогам щодо її якості.


Трудовий договір з молодим спеціалістом.

Даний договір регулюється Указом Президента України «Про заходи по реформуванню системи підготовки спеціалістів і працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» №77/96 від 23 січня 1996 р., яким встановлено три способи фінансового забезпечення підготовки фахівців вищими навчальними закладами:

за державним замовленням (за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів);

за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб;

за рахунок власних коштів.

Відповідно до джерела фінансування, визначається і сектор народного господарства, де молодий спеціаліст буде працевлаштований. Особи, які навчалися за державний рахунок, укладають з адміністрацією вищого навчального закладу угоду, за якою вони зобов’язуються після закінчення навчання й отримання відповідної кваліфікації відпрацювати в державному секторі народного господарства не менше трьох років.

Порядок працевлаштування випускників, які навчалися за рахунок коштів відповідних юридичних і фізичних осіб, визначається угодою між ними. Випускники, які навчалися за власні кошти, мають право обирати місце працевлаштування за власним бажанням.

Працевлаштування молодих спеціалістів здійснюється на основі Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України, затвердженого наказом Міносвіти України №79 від 23 березня 1994 р.

Молодий спеціаліст зобов’язаний прибути до місця призначення в строк, визначений у направлені на роботу. У разі неприбуття молодого спеціаліста з направленням або його відмови без поважно причини приступити до роботи за призначенням; звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни; звільнення за власним бажанням протягом трьох років – випускник зобов’язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання і компенсувати замовнику всі витрати (п.2 Указу президента №77/96 від 23.01.1996р.; п.18 Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України; п.14 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №992 від 22 серпня 1996р.).

Додатки


^ ТРУДОВА УГОДА


м. ____________________

"___"____________ 200_ р.


_________________________________, надалі – Замовник, в особі ______________________

назва підприємства, установи, організації посада

___________________________________________, що діє на підставі статуту (довіреності),

прізвище, ім'я, по батькові

з однієї сторони, і гр. ___________________________________________________________,

прізвище, ім'я, по батькові

надалі - Підрядник, з другої сторони, уклали цей договір про таке:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати такі роботи (надати послуги):

______________________________________________________________________________

характер і вид робіт, послуг

______________________________________________________________________________

в строк з ___________ до ___________ 200_ р.

Підрядник виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

1.2. Замовник забезпечує Підрядника усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим договором.

1.3. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Підрядником роботу.


^ 2. РОЗМІР 1 ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Підряднику винагороду у розмірі ________ грн. за домовленістю.

2.2. Оплата виконується не пізніше ____________________ з дня прийняття Замовником роботи за актом (зразок додається).


^ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.


^ 4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір може бути розірвано за погодженням сторін.

4.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за договором інша сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку.


^ 5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Усі суперечки з приводу цього договору розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Термін дії договору з _____________ до ______________.

6.2. За угодою сторін та відсутності взаємних претензій договір може бути продовжено на термін __________________________________________________________.


^ 7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ 1 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:
Підрядник:

Реквізити установи
прізвище, ім’я, по батькові;

серія і номер паспорта, ким і коли виданий;

адреса місця проживання;

ідентифікаційний номер фізичної особи;

(підпис)
підпис

М.П.

^ АКТ

приймання-здачі робіт за договором

від "___"____________ 200_ р.


Ми, особи, що нижче підписалися, представник Замовника _____________________

______________________________________________________________________________

і Підрядник ____________________________________________________________________

уклали наступний акт про те, що згідно із договором підряду Підрядник виконає наступний обсяг робіт ____________________________________________________________________

Роботи виконувались з "___"____________ 200_ р. по "___"_____________ 200_ р.

Замовник прийняв виконані роботи.


Оплаті підлягає __________________ грн.

Сума на руки ____________________ грн.

Роботу прийняв:

Замовник ____________________________

Утримання _____________________ грн.


Роботу здав:

Підрядник ___________________________ЗАЯВА

^ ПРО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ


Трудовий договір від "___" ______________ 200_ р., укладений між Правлінням ___________ (надалі іменуються "Правління підприємства") і мною, відповідно до якого мене було прийнято на роботу на посаду директора, на строк _____________, розривається мною достроково з "___" ______________ 200_ р. на підставі ч. 1 ст. 38 та ст. 39 КЗпП України, через наявність поважних причин, а саме у зв'язку з тим, що Правління підприємства прийняло рішення від "___" ______________ 200_ р. N ___, яке обмежує компетенцію і права директора. Зазначеним рішенням директора підприємства позбавлено права самостійно визначати обсяг коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників адміністрації (підрозділів і служб апарату управління) підприємства. Виділений Правлінням підприємства обсяг коштів не дозволяє залучити до управління підприємством фахівців потрібної кваліфікації й у необхідній кількості і належним чином оплатити їхню працю. Зниження рівня управління в умовах переходу до ринкової економіки неминуче призведе до несприятливих економічних результатів діяльності підприємства.

Прошу видати мені належно оформлену трудову книжку та провести зі мною розрахунок, виплативши мені всі суми, що належать мені від ____________.


________________

(дата)Директор

______________/_______________/
(підпис і його розшифрування)


З заявою директора ознайомлений "___" _______________ 200_ р.


^ Голова Правління підприємства________________/_____________/
(підпис і його розшифрування)ДОГОВІР

про повну матеріальну відповідальність


м. ___________________

“___” ________________ 20__ р.


З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать

______________________________________________________________________________

(назва установи)

керівник установи

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


надалі “УСТАНОВА”, з одного боку, і працівник

______________________________________________________________________________

(відділу, секції, складу)

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

надалі “ПРАЦІВНИК”, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

ПРАЦІВНИК, що займає посаду

______________________________________________________________________________,

або виконує роботу

______________________________________________________________________________,

(назва роботи)

безпосередньо пов’язану з

______________________________________________________________________________

(збереженням, обробкою, продажем (відпуском),

______________________________________________________________________________

перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей)

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому УСТАНОВОЮ матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або для інших цілей матеріальних цінностей УСТАНОВИ і вживати заходів для попередження збитків;

б) своєчасно повідомляти керівництву УСТАНОВИ про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати і передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки ввірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей;

2. УСТАНОВА зобов’язується:

а) створювати ПРАЦІВНИКОВІ умови, необхідні для нормальної праці і забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити ПРАЦІВНИКА з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівника за збитки, нанесені УСТАНОВІ, а також з чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку незабезпечення з вини ПРАЦІВНИКА ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих УСТАНОВІ та їх відшкодування, відбувається у відповідності з чинним законодавством.

4. ПРАЦІВНИК не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

5. Дія даного договору розповсюджується на весь час роботи з ввіреними ПРАЦІВНИКОВІ матеріальними цінностями УСТАНОВИ.

6. Даний договір складено у двох примірниках, перший з яких знаходиться у керівника УСТАНОВИ, а другий у ПРАЦІВНИКА.


Реквізити сторін договору


УСТАНОВА
ПРАЦІВНИК2301924420182931.html
2302103041973211.html
2302193351789934.html
2302316036621967.html
2302364450827605.html